sophistiqué

42 teksty – auto­rem jest sophis­ti­qué.

[17:10:27] Mi­lena Lach: Wśród obiet­nic bez pok­ry­cia zbieram złudzeń swoich stos, czar­nym proszkiem je ob­sy­pię niech prze­siąknie duszę mą, uczuć ok­na po­zamy­kam, za ko­tarą skryję się... Czy­tać w so­bie nie dam już. Świat war­tości zam­knę w dłoni ją za­cisnę moc­no w pięść, później tyl­ko je roz­sy­pię, wiatr za­bie­rze cząstki mnie... nikt już więcej mnie nie znaj­dzie, no bo już nie będzie mnie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 listopada 2012, 17:15

Cza­sami jest tak że wiesz o kimś zbyt wiele i zbyt mało jed­nocześnie... To budzi naj­większą niepewność. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 sierpnia 2011, 10:36

W pośpie­chu te­raźniej­szością wy­muszo­nym drogę zgu­bić mu­siałam nie­chcący... Oczy mam prze­pełnione pus­tką, otacza mnie wszecho­bec­na ob­cość... Cze­kam więc nieco bez­radnie, aż przyj­dziesz mnie stąd zab­rać, roz­poznam tyl­ko ciepło Twoich dłoni... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lipca 2011, 15:51

...silną wolę zos­ta­wiłam gdzieś za zakrętem, nie pa­miętam za którym... w la­biryn­cie uczuć i myśli zaplątałam się, nie wzięłam nit­ki żeby znaczyć drogę... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 kwietnia 2011, 15:49

...cy­nizm i iro­nia to dob­re mas­ki, ale w do­mu przed lus­trem zaw­sze wra­ca ta piep­rzo­na sa­mot­ność i nie ma już przed kim jej ośmieszyć... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 lutego 2011, 14:30

I lus­tro mogłam zbić, roz­trzas­kać w proch wspom­nienie dnia, co w oczach mych od­bi­ja się... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 stycznia 2011, 16:15

Niewy­raźny świat, niewy­raźny czas, niewy­raźna ja, przyszłość bez wyrazu... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 stycznia 2011, 11:53

... nie roz­ma­wiaj ze mną, bo krzyw­dzisz mnie nie wiedząc na­wet o tym... Two­je słowa, to co ro­bisz, sam spra­wiasz, że bu­duję dys­tans... już na­wet nie wiem kim jesteś... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 listopada 2010, 17:24

... choć raz być sobą, śmiać się, płakać, kochać , niena­widzić, czuć coś oprócz tej pus­tki, ni­cości wy­pełniającej mnie po brze­gi codzien­nie... gdy muszę spoj­rzeć w lustro... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 października 2010, 07:07

... a gdy­by tak przy­padek, przy­pad­kiem przez przy­padek na zaw­sze po­daro­wał Ciebie mi... by na­cie­szyć się wszys­tkim tym cza­su z pew­nością brakłoby, a ja bym chciała wiele więcej jeszcze... a te­raz... choćby ciszę Twej obec­ności usłyszeć... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 września 2010, 22:07

sophistiqué

... mówię ciut za cicho by wszyscy mogli usłyszeć, odrobinę zbyt mało żeby się mną zainteresować i nie zawsze mądre rzeczy niestety, choć ponoć nazbyt dokładnie ważę słowa nim je wypowiem, a ja po prostu wiem, że one już nigdy nie znikną i dlatego wolę powiedzieć mniej niż niepotrzebnie wiele zbyt... niekiedy tak mi przychodzą słowa do głowy i w zdania składają się czasem nawet, takie po mojemu odrobinę brzmiące, delikatnie mnie określające swoim rytmem... najczęściej chyba smutek się w nich chowa, kiedy już we mnie nie może się pomieścić...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sophistiqué

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność